Main content

Alert message

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

            - โครงสร้างหน่วยงาน

    - ข้อมูลผู้บริหาร

 - อำนาจหน้าที่

            - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

            - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน           

            - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์           

            - ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

            - Q&A

            - Social Network

แผนดำเนินงาน

            - แผนดำเนินงานประจำปี

            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

            - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

            - มาตราฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

            - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

            - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

            - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                     

            - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

            - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

            - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

            - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

            - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

            - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

            - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

            - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

            - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            - มาตรการป้องกันการรับสินบน

            - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโปยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

            - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------