Main content

Alert message

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                             เรื่อง                       

ประกาศวันที่ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (๕พื้นที่) แจ้งวัฒนะ (บ่อบำบัดน้ำเสียรวม) อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง), (บางซ่อน), (ประชาชื่น) และ สส.ทหาร ๑๓ ก.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหลายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๔ ก.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. ๑๖ พ.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ๑๐ พ.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. (ระยะที่ ๔) ๕ เม.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งปรังปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ๓๐ มี.ค.๖๑