Main content

Alert message

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เรื่อง

ประกาศวันที่

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. (กรุงเทพฯ) ๒๐ ก.พ.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า และระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. ๑๖ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง งานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๑๖ ก.พ.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๑๕ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม ห้องประชุม Auditorium พร้อมฉากกั้นแสง และตกแต่งภายในเพิ่มเติม ๑ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท ๓๑ ม.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโ๕รงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. (ระยะที่ ๔) ๒๙ ม.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕ ม.ค.๖๑
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕ ม.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๒๕ ม.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๙ ม.ค.๖๑
(ยกเลิก) เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๕ ม.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น ๒๗ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคารกลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสสก.ทหาร พื้นที่ ลาดกระบัง ๒๒ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ วังหิน ๒๒ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น, พื้นที่ วังหิน, พื้นที่ ลาดกระบัง ๒๑ ธ.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น ๒๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๒๑ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๕ ธ.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๕ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมจิดตั้งสำหรับใช้งานในหน่วยงาน ของ บก.ทท. ๑๔ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ ๑๓ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓  ๑๓ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานในหน่วยงานของ บก.ทท. ๔ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานฝนหน่วยงานของ บก.ทท. ๑ ธ.ค.๖๐
ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา (กลุ่มที่ ๕) กลุ่มเครื่องมือเบ็ดเตล็ดสนับสนุน และงานซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา (กลุ่มที่ ๖) กลุ่มเครื่องมือช่างประเภทชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เครื่องมือเบ็ดเตล็ดสนับสนุนงานช่าง) ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เครื่องมือช่างประเภทชุด) ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ เมืองทองธานี ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ บางซ่อน ๒๙ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ ๒๙ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑ ๒๙ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร จำนวน ๕ พื้นที่ ๒๘ พ.ย.๖๐
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ พื้นที่ เมืองทองธานี ๒๓ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ เมืองทองธานี ๒๑ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ พ.ย.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๑๔ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนของ บก.ทท. ๒๐ ต.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ ต.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๑๒ ต.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ประจำปี ๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปี ๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำลานจอดรถ ชั้น B๑ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. ๒๑ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคารสำนักยุทธโยธาทหาร ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ ๑๗ ส.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ ๑๑ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.
ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง
๑๐ ส.ค.๖๐
(ยกเลิก) โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท. ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๑๐ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงห้องอาบน้ำและแต่งตัวสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ภายในห้อง ๖๐๑ อาคาร หมายเลข ๑ ๘ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการดำเนินราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๗ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารรับรอง ศบท.สำรอง (พื้นที่ ลาดปลาเค้า) ๒๗ มิ.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ ศูนย์กีฬา บก.ทท. (พื้นที่ ศรภ.) ๑๒ มิ.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร ๓๑ พ.ค.๖๐
ยกเลิกโครงการงานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร (ต้องปรับแบบรูปและรายการประมาณ เนื่องจากการตรวจสอบพบข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างอาคาร และงานระบบประจำอาคาร) ๒๔ พ.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบประปา ระบายน้ำ
ภายใน บก.ทท.

๙ พ.ค.๖๐

งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคาร
ราชนาวีสโมสร 
๘ พ.ค.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ ๕ พ.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ 10 ชั้น  
กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ/ งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ
๒๗ เม.ย.๖๐
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ เมืองทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ เม.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ  / (ร่าง)   ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย  พื้นที่เมืองทองธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗ เม.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงกันซึมผนัง กันซึมกระจก และกันซึมดาดฟ้า อาคารหมายเลข ๑  ๔ เม.ย.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๑ มี.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาประงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๓ มี.ค.๖๐