Main content

Alert message

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เรื่อง

ประกาศวันที่

งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 22 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ประจำปี ๖๑ 22 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปี ๖๑ 22 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำลานจอดรถ ชั้น B๑ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. 21 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 18 ส.ค. 60
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคารสำนักยุทธโยธาทหาร 18 ส.ค.60
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ 18 ส.ค.60
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ 17 ส.ค.60
(ร่าง) ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ 11 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.
ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง
10 ส.ค.60
(ยกเลิก) โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท. ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง 10 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงห้องอาบน้ำและแต่งตัวสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ภายในห้อง ๖๐๑ อาคาร หมายเลข ๑ 8 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการดำเนินราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง 7 ส.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารรับรอง ศบท.สำรอง (พื้นที่ ลาดปลาเค้า) 27 มิ.ย.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ ศูนย์กีฬา บก.ทท. (พื้นที่ ศรภ.) 12 มิ.ย.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร 31 พ.ค.60
ยกเลิกโครงการงานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร (ต้องปรับแบบรูปและรายการประมาณ เนื่องจากการตรวจสอบพบข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างอาคาร และงานระบบประจำอาคาร) 24 พ.ค.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบประปา ระบายน้ำ
ภายใน บก.ทท.

9 พ.ค.60

งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคาร
ราชนาวีสโมสร 
8 พ.ค.60
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ 5 พ.ค.60
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ 10 ชั้น  
กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ/ งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ
27 เม.ย.60
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ เมืองทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ  / (ร่าง)   ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย  พื้นที่เมืองทองธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย.60
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงกันซึมผนัง กันซึมกระจก และกันซึมดาดฟ้า อาคารหมายเลข ๑  4 เม.ย.60
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค.60
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาประงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มี.ค.60