Main content

Alert message

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เรื่อง

ประกาศวันที่

ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการ
ซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน)
๑๙ มี.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซม
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒
)
๑๙ มี.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน) ๑๑ มี.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒) ๑๑ มี.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ บางซ่อน) ๑๑ มี.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยราคากลาง จ้างงานปรับปรุงอาคาร
สำนักยุทธโยธาทหาร
๕ มี.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยราคากลาง จ้างงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง)
๔ มี.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักยุทธโยธทหาร ๒๗ ก.พ.๖๒
เอกสารร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร
(ประเภทงานก่อสร้าง)
๒๖ ก.พ.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโรงการพัฒนา
พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง)
๒๒ ก.พ.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานระบบกันซึมอาคาร ๔ ชั้น ๘ ๑๘ ก.พ.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานระบบกันซึมอาคาร ๗ ๑๘ ก.พ.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ เมืองทองธานี) อาคาร T.๑๓, T.๑๔
๑๕ ก.พ.๖๒
เอกสารร่างประกาศ และเอกสารร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร 
(ประเภทงานก่อสร้าง)
๑๕ ก.พ.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง) ๑๔ ก.พ.๖๒
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ เมืองทองธานี) อาคาร T.๑๓, T.๑๔ ๑๑ ก.พ.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑)
๒๓ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒)
๒๓ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓)
๒๓ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ประชาชื่น)
๒๓ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน)
๒๓ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔)
๒๑ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ บางซ่อน)
๒๑ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ลาดกระบัง)
๒๑ ม.ค.๖๒
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร
(ประเภทงานก่อสร้าง)
๒๑ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑) ๑๗ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒) ๑๗ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓) ๑๗ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ประชาชื่น) ๑๗ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน) ๑๗ ม.ค.๖๒
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ เมืองทองธานี) ๑๗ ม.ค.๖๒
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง) ๑๕ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ บางซ่อน)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ประชาชื่น)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ลาดกระบัง)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ เมืองทองธานี)
๑๔ ม.ค.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง) ๑๔ ม.ค.๖๒

หน้าถัดไป > 2