Main content

Alert message

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เรื่อง

ประกาศวันที่

เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานครุภัณฑ์สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สาย ยย. กล่มที่ ๗ กลุ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ๑๒ ต.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานครุภัณฑ์สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สาย ยย. กล่มที่ ๕ กลุ่มเครื่องมือ-ตัดหญ้าขนาดใหญ่) ๑๒ ต.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานครุภัณฑ์สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์สาย ยย. กล่มที่ ๒ กลุ่มเครื่องมือช่างสนาม) ๑๒ ต.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร T.๑๓ และ T.๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๑ ต.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดรถพ่วงลากจูง) กลุ่มที่ ๗ ๔ ต.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒,
ซื้อครุภัณฑ์สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เครื่องมือตัดหญ้าขนาดใหญ่) และซื้อครุภัณฑ์สาย ยย.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เครื่องมือช่างงานสนาม) กลุ่มที่ ๒
๒๐ ก.ย.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร T.๑๓ และ T.๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๐ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง  จ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๒ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง  จ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๒ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง  จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๑๒ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๒ ก.ย.๖๑
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๑๐ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร T.๑๓ และ T.๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๐ ก.ย.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท.) ๕ ก.ย.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท.) ๕ ก.ย.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง) ๕ ก.ย.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท.)  ๕ ก.ย.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท.) ๕ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ ๓ ก.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พื้นที่ เมืองทองธานี อาคาร T๑๓, T๑๔ ๓ ก.ย.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร T๑๓ และ T๑๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๐ ส.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร T๑๓ และ T๑๔ ๓๐ ส.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ เมืองทองธานี T๑๓, T๑๔ ๒๓ ส.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ ๒๓ ส.ค.๖๑
ประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ประจำพื้นที่ ศรภ. ๒๓ ส.ค.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร T๑๓ และ T๑๔, งานปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร T๑๓ และ T๑๔ ๖ ส.ค.๖๑
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร รพ.พระมงกุฎเกล้า  ๓ ส.ค.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
พื้นที่ทุ่งสีกัน ๔)
๒ ส.ค.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (งานซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
พื้นที่เมืองทองธานี)
๒ ส.ค.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท.
ประจำพื้นที่ ศรภ.)
๒ ส.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร รพ.พระมงกุฎเกล้า ๑๙ ก.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ พล.ม.๒ รอ. (พื้นที่ จังหวัดสระบุรี) ๙ ก.ค.๖๑
ประกาศราคากลาง จ้างงานผลิตและติดตั้งอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๖ ก.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๖ ก.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานผลิตและติดตั้งอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๔ ก.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง งานจัดซื้อทรายถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง บก.พัน.สห. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อย งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
๔ ก.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
พล.ม.๒ รอ. (พื้นที่ จังหวัดสระบุรี)
๓ ก.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ พล.ม.๒ รอ.
(พื้นที่ จังหวัดสระบุรี)
๒๙ มิ.ย.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อทรายถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง บก.พัน.สห. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อย งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๘ มิ.ย.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๒๗ มิ.ย.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อ งานซื้อทรายถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง บก.พัน.สห. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พัก
ข้าราชการชั้นผู้น้อย งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๗ มิ.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (๕ พื้นที่) แจ้งวัฒนะ (บ่อบำบัดน้ำเสีย)อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง), (บางซ่อน), (ประชาชื่น), และ สส.ทหาร ๑๓ มิ.ย.๖๑
ประกาศราคากลาง จ้างงานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๑๑ มิ.ย.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  งานซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท.
(๕ พื้นที่) แจ้งวัฒนะ(บ่อบำบัดน้ำเสีย) อาคารสวัสดิการ บก.ทท.(นาวง), (บางซ่อน), (ประชาชื่น) และ สส.ทหาร
๕ มิ.ย.๖๑
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๔ มิ.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ของ พล.ม.๒ รอ. (พื้นที่ จังหวัดสระบุรี)
๒๓ พ.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๒๑ พ.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
พล.ม.๒.รอ. (พื้นที่ จังหวัดสระบุรี)
๑๗ พ.ค.๖๑
ประกาศขายทอดตลาดซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอน ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสิ่งปลูกสร้างของ บก.ทท.
(ครั้งที่ ๒)
๑๐ พ.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของ พล.ม.๒ รอ. (พื้นที่ จังหวัดสระบุรี) ๘ พ.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (๕ พื้นที่) แจ้งวัฒนะ
(บ่อบำบัดน้ำเสีย) อาคารสวัสดิการ บก.ทท.(นาวง), (บางซ่อน), (ประชาชื่น) และ สส.ทหาร
๘ พ.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
แรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท.
๑๑ เม.ย.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ๙ เม.ย.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น และบริเวณโดยรอบ บก.ทท. ๒๓ มี.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น และบริเวณโดยรอบ บก.ทท. ๑๖ มี.ค.๖๑
อนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น และบริเวณโดยรอบ บก.ทท. ๑๕ มี.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ของ บก.ทท. ๕ มี.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. ๒๗ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๖ ก.พ.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๖ ก.พ.๖๑
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. (กรุงเทพฯ) ๒๐ ก.พ.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า และระบบระบายน้ำฝน
พื้นที่ นขต.บก.ทท.
๑๖ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง งานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๑๖ ก.พ.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๑๕ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม ห้องประชุม Auditorium พร้อมฉากกั้นแสง และตกแต่งภายในเพิ่มเติม ๑ ก.พ.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท ๓๑ ม.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศราคากลาง งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. (ระยะที่ ๔) ๒๙ ม.ค.๖๑
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕ ม.ค.๖๑
ร่างเอกสารประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลางงานซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๕ ม.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๒๕ ม.ค.๖๑
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๙ ม.ค.๖๑
(ยกเลิก) เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๕ ม.ค.๖๑
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น ๒๗ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคารกลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสสก.ทหาร พื้นที่ ลาดกระบัง ๒๒ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ วังหิน ๒๒ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น, พื้นที่ วังหิน, พื้นที่ ลาดกระบัง ๒๑ ธ.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ประชาชื่น ๒๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๒๑ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๕ ธ.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ ๑๕ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมจิดตั้งสำหรับใช้งานในหน่วยงาน ของ บก.ทท. ๑๔ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ ๑๓ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓  ๑๓ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานในหน่วยงานของ บก.ทท. ๔ ธ.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานฝนหน่วยงานของ บก.ทท. ๑ ธ.ค.๖๐
ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา (กลุ่มที่ ๕) กลุ่มเครื่องมือเบ็ดเตล็ดสนับสนุน และงานซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา (กลุ่มที่ ๖) กลุ่มเครื่องมือช่างประเภทชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เครื่องมือเบ็ดเตล็ดสนับสนุนงานช่าง) ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เครื่องมือช่างประเภทชุด) ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ เมืองทองธานี ๑ ธ.ค.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ บางซ่อน ๒๙ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ ๒๙ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑ ๒๙ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร จำนวน ๕ พื้นที่ ๒๘ พ.ย.๖๐
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศราคากลาง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ พื้นที่ เมืองทองธานี ๒๓ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ เมืองทองธานี ๒๑ พ.ย.๖๐
เอกสารประกาศ และเอกสารประกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ พ.ย.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๑๔ พ.ย.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนของ บก.ทท. ๒๐ ต.ค.๖๐
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒๐ ต.ค.๖๐
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง พื้นที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๑๒ ต.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ประจำปี ๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปี ๖๑ ๒๒ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำลานจอดรถ ชั้น B๑ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. ๒๑ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคารสำนักยุทธโยธาทหาร ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ ๑๘ ส.ค.๖๐
ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกาศราคากลางฯ ๑๗ ส.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงานปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างฯ ๑๑ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.
ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง
๑๐ ส.ค.๖๐
(ยกเลิก) โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท. ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๑๐ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงห้องอาบน้ำและแต่งตัวสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ภายในห้อง ๖๐๑ อาคาร หมายเลข ๑ ๘ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการดำเนินราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ วปอ.สปท.ชั้น ๒ เพื่อทำเป็นห้องประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๗ ส.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารรับรอง ศบท.สำรอง (พื้นที่ ลาดปลาเค้า) ๒๗ มิ.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดจ้าง งานปรับปรุงทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ ศูนย์กีฬา บก.ทท. (พื้นที่ ศรภ.) ๑๒ มิ.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร ๓๑ พ.ค.๖๐
ยกเลิกโครงการงานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารราชนาวีสโมสร (ต้องปรับแบบรูปและรายการประมาณ เนื่องจากการตรวจสอบพบข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างอาคาร และงานระบบประจำอาคาร) ๒๔ พ.ค.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบประปา ระบายน้ำ
ภายใน บก.ทท.

๙ พ.ค.๖๐

งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคาร
ราชนาวีสโมสร 
๘ พ.ค.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ ๕ พ.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถ 10 ชั้น  
กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ/ งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ
๒๗ เม.ย.๖๐
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ เมืองทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ เม.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฯ  / (ร่าง)   ประกาศสำนักยุทธโยธาทหาร  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย  พื้นที่เมืองทองธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗ เม.ย.๖๐
งานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงกันซึมผนัง กันซึมกระจก และกันซึมดาดฟ้า อาคารหมายเลข ๑  ๔ เม.ย.๖๐
ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓๑ มี.ค.๖๐
(ร่าง) ประกาศ สำนักยุทธโยธาทหาร เรื่อง ประกวดราคาประงานก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๓ มี.ค.๖๐