Main content

Alert message

 

การอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ย.๖๑ ณ อาคาารอเนกประสงค์ ๒ พื้นที่กรมยุทธบริการทหาร และห้องอเนกประสงค์ชั้น ๖ สยย.ทหาร โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๓) เป็นประธานในพิธี