Main content

Alert message

          หน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และดูแลรับผิดชอบอสังหาริมทรัพย์ การพัสดุยุทธโยธา  ให้กับหน่วยต่างๆ ของกองบัญชากองทัพไทย กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล ในสายวิทยาการด้านยุทธโยธาของกองบัญชากองทัพไทย มีผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

พล.ร.ต. พิสิฐ อินทร์จันทร์ ร.น2

 

                                            รูปภาพ6           พ.อ. ณัฐกฤต สันป่าแก้ว1           น.อ. ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์1