Main content

Alert message

 

           แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานการเกี่ยวกับการสารบรรณ การส่งกำลัง การธุรการ การกำลังพลของสำนักยุทธโยธาทหาร
กับมีหน้าที่การรักษาการณ์ และการสนับสนุนในด้านแรงงานและการบริการต่างๆ ในสายงานยุทธโยธา มีหัวหน้าแผนกธุรการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

น.ท.หญิง ชัจจ์พิชาฯ