Main content

Alert message

 

          กองแผนและโครงการ มีหน้าที่ดำเนินการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในด้านแผนและโครงการ รวมทั้งกรรมวิธีข้อมูลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ในสายงานยุทธโยธา มีผู้อำนวยการกองแผนและโครงการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พ.อ. คณกฤช พรฉัยยา1 

 

พ.อ. ดรณ์ ภระมรทัต1