Main content

Alert message

 

          กองกำกับการช่างมีหน้าที่กำหนด ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐาน งานก่อสร้างและงานสายยุทธโยธาอื่นๆ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจทดลอง และปรับปรุง พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดในการตรวจสอบ การตรวจทดลอง การใช้วัสดุก่อสร้าง และการปฏิบัติงานก่อสร้าง กับมีหน้าที่จัดการฝึก ศึกษาอบรม บริหารจัดการหลักสูตร เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งประเมินผล ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับงานสายยุทธโยธาของกองบัญชากองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองกำกับการช่างเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพ.อ. ศักฐิจพล ทิมสินญสกุล