Main content

Alert message

 

          กองแบบแผน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งควบคุมมาตรฐานและมาตรฐานการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม กับมีหน้าที่ควบคุมหลักฐานทะเบียนประวัติที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทำการรังวัดตรวจสอบขอบเขต สำรวจ และการปักหลักเขตที่ดินรวมทั้งการวางแผนผังบริเวณของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองแบบแผนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

น.อ. ปานดาบ เมฆสวัสดิ์ ร

 

น.อ. บุญถึง หนูเจริญ1