Main content

Alert message

 

          กองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค กับมีหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ ควบคุม รายงานความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ของกองบัญชากองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พ.อ.หญิง อุทัยวรรณ บุญอินทร์1