Main content

Alert message

 

          กองสนับสนุน มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับการ การบริหาร งานคลัง การซ่อมบำรุง การจำหน่าย การตีราคาทรัพย์สิน การซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา การขนส่งในสายงานยุทธโยธา มีผู้อำนวยการกองสนับสนุนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ