Main content

Alert message

 

          กองจัดหา มีหน้าที่ดำเนินการงานแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การจัดหาพัสดุสายยุทธโยธา
มีผู้อำนวยการกองจัดหาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ