Main content

Alert message

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                             เรื่อง                       

ประกาศวันที่ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง พื้นที่ สปท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
๑๓ พ.ค.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ อาคาร ๑ บก.ทท. ๙ เม.ย.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคำกล่าวถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๙ เม.ย.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้งไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้า บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ๙ เม.ย.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรหม สน.คกนท.๖๔ ๙ เม.ย.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ท่อน้ำรั่วซึม และติดฟิล์มกรองแสงห้องรับรอง ๖๔ พื้นที่ บก.ทท.  ๙ เม.ย.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ศรภ. (พื้นที่สะพานใหม่) งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑๒ มี.ค.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงสำนักงาน ศบท. ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก ๑๐ ก.พ.๖๔
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓๐ ธ.ค.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๕๐ (อาคารสโมสร) บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก ๒๕ ธ.ค.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สสก.ทหาร ๒๓ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุง พื้นที่ สสห.ศบท. และ มว.ยานยนต์ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. บริเวณชั้น ๑ อาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๙ ก.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ภายในพื้นที่ บก.ทท. ๒๑ ก.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุง สสก.ทหาร ส่วนหน้า ระยะที่ ๒ (บก.ทท. แจ้งวัฒนะ)
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๗ ก.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องประชุมพร้อมติดตั้งให้กับ ศทช.ศบท. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก ๘ ก.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้อง ผบ.ทสส. และห้องนเรศวร
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓ ก.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑ บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สห.  ๒๗ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พื้นที่ทุ่งสีกัน ๓ และ ๔ โดยวิธีคัดเลือก ๒๑ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชื่น
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๕ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุง สำนักเลขานุการ ชั้น ๑ และงานปรับปรุงห้องพักรับรอง ชั้น ๖ อาคาร ๑ กองบัญชาการกองทัพไทย งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๓ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศทท.สส.ทหาร งบประมาณเพิ่มเติม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๒ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ชั้นที่ ๑-๕ ตามโครงการ
พัฒนา และปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สปท.
๑ พ.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๒ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ตามโครงการก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ยบ.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก ๒๑ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างอาคาร บก.รร.ชท.สปท. ตามโครงการปรับปรุงอาคาร
รร.ชท.สปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๐ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมและเสริมกำลังเสาอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๖ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ประชาชื่น งบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๕ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสรา้งอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ นาวง งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก  ๑๓ เม.ย.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(เครื่องมืองานช่างสนาม) กลุ่มที่ ๒
๑๒ มี.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาวง งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๑ มี.ค.๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแหงชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สปท. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับ ๒๙ ม.ค.๖๓ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบกันซึมอาคาร ๑๕ ๑๖ ก.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคาร วสท.สปท. ระยะที่ ๒ ๑๖ ก.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงทางขึ้นด้านหน้าอาคาร ๑ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ๑๖ ก.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม ศทช.ศบท. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๑๓ ก.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น ๑ และชั้น ๖ อาคาร ๑ บก.ทท. เพื่อใช้เป็นสำนักงาน รอง เสนาธิการ๑-๔ และ สน.รอง ผบ.ทสส. (๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ๓๐ ส.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ตามโครงการพัฒนา
และปรับปรุงพื้นที่ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
๖ ส.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ และระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน สปท. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๑ ก.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปท.ส่วนเพิ่มเติมระยะที่ ๒
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
๓ ก.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงช่องทางรักษาการณ์ พื้นที่ บก.ทท. (พื้นที่ แจ้งวัฒนะ) ๑, ๒ และ ๕ งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑ ก.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการพัฒนา พื้นที่ ยบ.ทหาร (ประเภทงานก่อสร้าง) ๒๗ มิ.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗๒
๒๗ มิ.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร สสก.ทหาร ส่วนหน้า (พื้นที่ แจ้งวัฒนะ) ๒๑ พ.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบกันซึมอาคาร ๔ ชั้น ๘ ๘ พ.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบกันซึมอาคาร ๗ ๘ พ.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อาคารสโมสร โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
ศรภ และพื้นที่ต่อเนื่อง
๒ พ.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒)
๒๔ เม.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน)
๒๔ เม.ย.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท.ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่
 บางซ่อน)
๒๙ มี.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ เมืองทองธานี T.๑๓, T.๑๔
)
๑๘ มี.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ประชาชื่น
)
๔ มี.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสักัน ๑)
๒๒ ก.พ.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสักัน ๓)
๒๒ ก.พ.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ทุ่งสักัน ๔)
๒๒ ก.พ.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ ลาดกระบัง)
๒๒ ก.พ.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารสโมสรโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศรภ.
และพื้นที่ต่อเนื่อง
๑๘ ก.พ.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑ (ชั้น ๑ และ ๖) เป็นสำนักงานรองเสนาธิการทหาร ๑-๔ และ รอง ผบ.ทสส. (๒) ๒๘ ม.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๕ (ชั้น ๒) เป็นสำนักงาน สลก.บก.ทท. ๒๕ ม.ค.๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. กลุ่มที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ๙ พ.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. กลุ่มที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครื่องมือตัดหญ้าขนาดใหญ่) ๙ พ.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. กลุ่มที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครื่องมือช่างงานสนาม) ๙ พ.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน ๔ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ ๒ ต.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ อุปกรณ์ประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๗ ก.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ พล.ม.๒ พื้นที่ จังหวัด สระบุรี ๓๐ ส.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อทรายถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง บก.พัน.สห. และพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อย ๒๙ ส.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร รพ.พระมงกุฎเกล้า ๒๘ ส.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานผลิตและติดตั้งอาคารที่พักข้าราชการชั้นผู้น้อยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๔ ส.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า อาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร (พื้นที่ บางซ่อน) ๓ ส.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (๕พื้นที่) แจ้งวัฒนะ (บ่อบำบัดน้ำเสียรวม) อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง), (บางซ่อน), (ประชาชื่น) และ สส.ทหาร ๑๓ ก.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานต่อเติมและปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหลายเลข ๓ ยบ.ทหาร ๔ ก.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าและระบบระบายน้ำฝน พื้นที่ นขต.บก.ทท. ๑๖ พ.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท. ๑๐ พ.ค.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. (ระยะที่ ๔) ๕ เม.ย.๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งปรังปรุงเปลี่ยนระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ๓๐ มี.ค.๖๑

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สสก.ทหาร (พื้นที่ วังหิน)