Main content

Alert message

                                                                         ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

 เรื่อง  ประกาศ
- ประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง พื้นที่ สปท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
๑๓ พ.ค.๖๔
- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  โครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักข้าราชการ ศรภ. (พื้นที่สะพานใหม่) งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๔ มี.ค.๖๔
 - ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสำนักงาน ศบท. ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๐ ก.พ.๖๔
- ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สาย ยย. กลุ่มที่ ๑, กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๕ ธ.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ สสห.ศบท. และ มว.ยานยนต์ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. บริเวณชั้น ๑ อาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๙ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ภายในพื้นที่ บก.ทท. ๒๑ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุง สสก.ทหาร ส่วนหน้า ระยะที่ ๒ (บก.ทท. แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งบประมาณเพิ่มเติม) ๑๘ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๕ ก.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ชั้น ๑-๕ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สปท. ๗ เม.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ประชาชื่น
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑ เม.ย.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑ เม.ย.๖๓
ประกาศราคากลางจ้างงานซ่อมแซมและเสริมกำลังเสาอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สปท. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๓๑ มี.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ตามโครงการก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๕ มี.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ประชาชื่น งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๐ มี.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคาร บก.รร.ชท.สปท. ตามโครงการปรับปรุงอาคาร รร.ชท.สปท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๙ มี.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจัดหาครุภัณฑ์สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องมืองานช่างสนาม) กลุ่มที่ ๒ ๒๖ ก.พ.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและประมาณการงานก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ นาวง งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๙ ก.พ.๖๓
- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักราชการ บก.ทท. พื้นที่ นาวง งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๙ ก.พ.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องมือช่างประเภทชุด) กลุ่มที่ ๖ ๓๐ ม.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องมือช่างงานสนามขนาดกลาง) กลุ่มที่ ๔ ๓๐ ม.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง งานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องมือช่างสนาม) กลุ่มที่ ๒ ๓๐ ม.ค.๖๓
- ประกาศราคากลาง จ้างงานการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สปท. งานก่อสร้างอาคารต้อบรับ ๒ ธ.ค.๖๒
- ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑ บก.ทท. เป็นที่ตั้ง บก.พัน.สห. ๑๘ ต.ค.๖๒