Main content

Alert message

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศ
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่เมืองทองธานี (อาคาร T ๑๒ และ T ๑๔) งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ๕ เม.ย.๖๔
- ประกาศแผนการจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ศรภ. พื้นที่ สะพานใหม่ งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑ มี.ค.๖๔
- ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สาย ยย. กลุ่มที่ ๑, กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๕ พ.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประจำอาคาร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ๑๘ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๘ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท. (รวมทุกพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๕ ก.ย.๖๓
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ภายในพื้นที่ บก.ทท. ๑๔ ก.ย.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท.
พื้นที่ ประชาชื่น งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๓ มี.ค.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมและเสริมกำลังเสาอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สปท.
งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๓ มี.ค.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒๓ มี.ค.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ประชาชื่น งบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๑ มี.ค.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคาร บก.รร.ชท.สปท. ตามโครงการปรับปรุงอาคาร รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๑ ก.พ.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารชั้นที่ ๑-๕ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สปท. ๒๑ ก.พ.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ตามโครงการก่อสร้างอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ยบ.ทหาร ๒๑ ก.พ.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บก.ทท.
พื้นที่ นาวง งบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๓ ก.พ.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ นาวง งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๒ ก.พ.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาครุภัณฑ์ สาย ยย. ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (เครื่องมือช่างงานสนาม) กลุ่มที่ ๒, (เครื่องมือช่างงานสนามขนาดกลาง) กลุ่มที่ ๔ และ (เครื่องมือช่างประเภทชุด) กลุ่มที่ ๕
๒๒ ม.ค.๖๓
- ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานการพัฒนาและปรับปรุงอนุสรณ์สถานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ สปท. งานก่อสร้างอาคารต้อบรับ ๒๙ พ.ย.๖๒
ประกาศอนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕ ก.ย.๖๒