Main content

Alert message

คู่มือ/เอกสารความรู้


คู่มือการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง สำนักยุทธโยธาทหารnew2

การทบทวนผังแม่บท

     - แบบ VDO บรรยาย

     - แบบรูปเล่ม

การบริหารพัสดุ
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างของทางราชการ
การบริหารสัญญางานก่อสร้าง
การควบคุมการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง
การอุทธรณ์และการร้องเรียน ตาม พ.ร.บ. และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การจัดซื้อจ้าง ตาม พ.ร.บ. และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การบริหารตลอดวงรอบอายุการใช้งานของคุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สายงานยุทธโยธา (Life Cycle Management : LCM)
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ การทำเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้วัสดุในงานก่อสร้าง