Main content

Alert message

 

ขอบเขตภารกิจ

ภารกิจ

           มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับการก่อสร้างการซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และดูแลรับผิดชอบอสังหาริมทรัพย์ การพัสดุยุทธโยธา ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไย กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล ในสายวิทยาการด้านยุทธโยธาของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

         ๑. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธาให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

         ๒. ดำเนินการจัดสร้าง ซ่อมบำรุง และควบคุมเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ของกองบัญชาการกองทัพไทย
         ๓.  ควบคุม และให้คำเสนอแนะทางวิทยาการเกี่ยวกับการช่าง การก่อสร้าง การควบคุมอาคารสถานที่และอสังหาริมทรัพย์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
         ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และการให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในราชการกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งควบคุมหลักฐานทะเบียนประวัติที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนรังวัดตรวจสอบขอบเขตที่ดินของกองบัญชาการกองทัพไทย
         ๕. จัดทำ วิจัย พัฒนา ตำราและคู่มือ คุณลักษณะเฉพาะ มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง และสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

         ๖. วางแผน อำนวยการ จัดทำหลักสูตร แนวการสอน และดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลสายยุทธโยธา ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
         ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน บัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ