Main content

Alert message

    

         เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 สยย.ทหาร ได้มีการซักซ้อมการเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารและเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและยังทำให้กำลังพลได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุขึ้น
 0048
 0051 10448
 0013  0016
 0034  0021
 0020  0008
 0012 10445
10446  0010
 0024